Platobné a dodacie podmienky


  1. Cenu podľa Objednávky môže Spotrebiteľ uhradiť:
  1. a) platobnou kartou, alebo
  1. b) bankovým prevodom, alebo
  1. c) priamym vkladom v banke na účet Predávajúceho,
  1. d) dobierkou, čiže odovzdaním hotovosti doručovateľovi pri preberaní Tovaru,
  1. Za úhradu Ceny si Predávajúci neúčtuje žiaden poplatok. Avšak Predávajúci upozornil Spotrebiteľa, že ten-ktorý subjekt, u ktorého je platba Ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (napr. daná banka pri vklade na účet).
  1. Spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť Cenu v lehote uvedenej v Objednávke.
  1. Úhradou sa rozumie moment pripísania Ceny na účet Predávajúceho.
  1. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný Tovar Spotrebiteľovi v lehote do 3 pracovných dní od uhradenia Ceny Objednávky alebo do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy podľa čl. III bod 12 týchto VOP, ak je zvolená úhrada Ceny dobierkou.
  1. Predávajúci dodá Spotrebiteľovi objednaný Tovar na adresu, ktorú Spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v Objednávke.