O značke DESCART

29.08.2019

Názov DESCART vznikol jednak ako kombinácia výrazov, ktoré najlepšie charakterizujú naše zameranie, a to : DESIGN, CREATIVE, ART poukazujúce na to, že tvoríme predmety umeleckého priemyslu, resp. úžitkového umenia.

Zároveň však v sebe tento názov skrýva aj odkaz na meno jedného významného francúzskeho filozofa a hlavne matematika, pretože aj naša tvorba sa vyznačuje istou mierou matematickej precíznosti a hlavne výroba 3D tlačou je fakticky založená na karteziánskej sústave súradníc ktorú zaviedol práve René Descartes. 

René Descartes, známy aj ako Cartesius bol francúzsky filozof, matematik predstaviteľ racionalizmu, špeciálnovedný bádateľ vo viacerých prírodovedných odboroch. Významne ovplyvnil celú novovekú vedu.